Vanaf aanslagjaar 2022 (inkomsten 2021) wijzigt de belastbare grondslag van in het buitenland gelegen onroerende goederen. Vanaf 1 januari 2021 wordt aan elk onroerend goed een kadastraal inkomen toegewezen dat zal dienen als grondslag voor de belastingberekening.

Bepaling belastbaar inkomen

Elke eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker van een onroerend goed wordt verondersteld onroerende inkomsten te verkrijgen.
Vroeger werden buitenlandse onroerende goederen belast op de reële huurwaarde. Voor in België gelegen onroerende goederen gebeurde dit op basis van het kadastraal inkomen. Vanaf 1 januari 2021 worden onroerende goederen gelegen in België én in het buitenland belast op basis van de kadastrale waarde.

Let op: voor vastgoed dat toebehoort aan vennootschappen verandert er niets.

Vaststelling KI voor buitenlandse onroerende goederen

De wijziging van de wet bepaalt dat er aan onroerende goederen gelegen in het buitenland ook een kadastraal inkomen wordt toegekend.
Het kadastraal inkomen voor een gebouwd onroerend goed wordt bepaald aan de hand van onderstaande formule: (Actuele normale verkoopwaarde / Correctiefactor) x 5,3%

Een korte toelichting van elk aspect
De bepaling van de actuele normale verkoopwaarde kan volgens één van de 4 onderstaande manieren:

  • Recente deskundige waardebepaling
  • Waarde van het onroerend goed op het moment van de verwerving, indien recent verworven
  • Waarde opgenomen in een successie of schenkingsaangifte
  • Bij nieuwbouw: kosten van de grond + constructie

Correctiefactor
De oorsprong van het KI ligt in het verleden, namelijk 1975. We moeten alle KI’s naar hetzelfde referentietijdstip brengen. Daarom passen we een correctiefactor toe. Die vinden we per jaar van aanwerving in een tabel, ter beschikking gesteld door de fiscale administratie.

Het kadastraal inkomen voor ongebouwde onroerende goederen (gronden) bedraagt 2 euro per hectare.

Aangifteplicht van de nodige gegevens aan de fiscus met het oog op vaststelling KI

De fiscus verwacht dat elke eigenaar belastingplichtige uit eigen beweging de nodige gegevens bezorgt aan de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie.
De ‘spontane’ aangifteverplichting kan op volgende manieren gebeuren:

  • een gewone brief, gericht aan Administratie Opmetingen en Waarderingen – Cel buitenlands KI, Koning Albert II-laan 33, bus 5, 1030 Brussel
  • via e-mail: foreigncad@minfin.fed.be
  • door de gegevens in te vullen op de site www.myminfin.be

Tegen wanneer?

Al in het bezit van een onroerend goed op 31/12/2020Tijd tot 31/12/2021
In het bezit gekomen tussen 01/01/2021 en 25/02/2021Tijd tot 30/06/2021
In het bezit gekomen na 25/02/2021Binnen de vier maanden vanaf de verwerving of vervreemding

Wat te bezorgen?

  • Een korte beschrijving van het goed
  • De ligging (land + adres of andere)
  • De actuele normale verkoopwaarde voor gebouwde onroerende goederen of de oppervlakte voor ongebouwde onroerende goederen. Indien de normale verkoopwaarde niet gekend is, moet de belastingplichtige de prijs en het jaar van verwerving opgeven, evenals de kosten van eventuele werken uitgevoerd na de verwerving en het jaar waarin die werken voltooid zijn.

Niet onbelangrijk: doorgaans zal de eigenaar van een onroerend goed in het buitenland minder belasting betalen. Hoe hoger het huurrendement van de woning, des te voordeliger de nieuwe regeling.